O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym w formie placówki dziennego pobytu i skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi zwanych uczestnikami, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy  w zakresie przystosowania do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności  i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Dom w Marcinkowie przeznaczony jest dla 58 dorosłych osób

filia w Prejłowie przeznaczona jest dla 60 dorosłych osób:

Naszym głównym celem  jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością możliwości aktywnego i autentycznego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dającego  im zadowolenie z życia, z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia bliskich więzi  z ludźmi  oraz środowiskiem lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji.

 

Jak zostać naszym  uczestnikiem:

  1. Skontaktować się z Kierownikiem Naszego Domu (tel.: 534517685)
  2. Następnie należy złożyć podanie o przyjęcie do ŚDS w Marcinkowie z filią w Prejłowie do GOPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej należy dołączyć dokumenty:
  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( nie wymagane )